ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN Centaur Adventures

Gevestigd aan de Gastelseweg 74, 4705 AC Roosendaal, Nederland Ingeschreven bij de KVK onder nummer 69115044

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Voertuig: motorrijtuig, in de zin van automobiel, camper, transportbus of anderszins, zijnde het object van de huurovereenkomst.
2. Verhuurder: Centaur Adventures die – vertegenwoordigd door haar bestuurders of medewerkers – als verhuurder met de huurder de huurovereenkomst aangaat.
3. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de huurovereenkomst aangaat met de verhuurder.
4. Bestuurder: de feitelijke bestuurder van het voertuig.
5. Schade: de schade die de verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van beschadiging of vermissing van het voertuig, toebehoren, inventaris of onderdelen van het
voertuig, of kosten ten gevolge van het niet naleven van deze algemene voorwaarden. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van herstel of vervanging van het
voertuig en de daaruit voortvloeiende derving van huurinkomsten; met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder dan wel
kentekenhouder, of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.
6. Huurovereenkomst: de overeenkomst met inbegrip van de onderhavige voorwaarden waarin wordt vastgesteld welk(e) voertuig(en) de huurder huurt, tegen vastgestelde
vergoeding, gedurende welke periode, verder aangeduid als de huurperiode.
7. Afhaallocatie: plaats waar vanuit het voertuig wordt verhuurd en (tenzij anders afgesproken) ook weer wordt teruggebracht.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten die door verhuurder met een huurder worden gesloten.
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van de huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen
5. Verhuurder heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de bepalingen geldt bij aanvang van de huurovereenkomst.
6. De verhuurder is niet gebonden aan kennelijke fouten en/of verschrijvingen in aanbiedingen, e- mailberichten of op één of meerdere van de websites van de verhuurder.

Artikel 3. Reserveren en annuleren

1. Alle aanbiedingen van de verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding staat vermeld.
2. De huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de verhuurder een bevestiging op de offerte van de huurder heeft ontvangen.
3. De verhuurder bevestigt de huurovereenkomst aan de huurder alsmede welke voertuigen worden gehuurd, voor welke periode, voor welk tarief en waar deze voertuigen
bij aanvang dienen te worden opgehaald en waar deze dienen te worden teruggebracht tegen het einde van de huurperiode. Indien de verhuurder de voertuigen komt
brengen en ophalen, zal de plaats waar dit geschiedt eveneens in de huurovereenkomst worden vermeld.
4. Aanpassingen van de huurovereenkomst nadat de huurovereenkomst tot stand is gekomen, dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Verhuurder is niet gehouden
om een eenmaal tot stand gekomen huurovereenkomst op verzoek van de huurder te wijzigen en behoudt zich het recht voor om eventuele kosten die gepaard gaan met
het wijzigen van de huurovereenkomst aan de huurder in rekening te brengen.
5. Een (gedeeltelijke) annulering is mogelijk, maar hier zijn kosten aan verbonden:
a. Annulering langer dan 20 dagen voor aanvang van de huurperiode: 50% van het factuurbedrag wordt in rekening gebracht.
b. Annulering korter dan 10 dagen voor aanvang van de huurperiode: 100% van het factuurbedrag wordt in rekening gebracht.
c. Op reserveringen die de verhuurder heeft gemaakt bij derden en waar kosten aan verbonden zijn, wordt bij annulering geen restitutie verleend.
6. Annulering dient per e-mail te geschieden. De annulering is pas geldig nadat de verhuurder een bevestiging van de annulering naar de huurder heeft gestuurd.
7. Bij reserveringen gemaakt met een cadeaubon worden geen restituties verleend.
8. Het is aan de huurder zelf (om te besluiten) om een annuleringsverzekering af te sluiten.
9. De huurder heeft de mogelijkheid om in geval van verhindering een indeplaatsstelling door een andere persoon aan te dragen. Deze persoon dient te voldoen aan alle
eisen die de verhuurder stelt aan een huurder. Verhuurder heeft het recht een indeplaatsstelling op redelijke gronden te weigeren.

Artikel 4. Facturatie en betaling

1. Het factuurbedrag/ borg zoals in de huurovereenkomst staat vermeld dient voor aanvang van de huurperiode door de huurder te worden voldaan, tenzij anders
afgesproken.
2. Verhuurder heeft in geval van niet tijdige betaling het recht om de huurovereenkomst te ontbinden, of de uitvoering uit te stellen. De betalingsverplichting van de huurder
blijft dan in stand.
3. Het definitief verschuldigde bedrag kan afwijken van het factuurbedrag, afhankelijk van aanvullende afspraken en bijkomende kosten als gevolg van schade,
brandstoftekort, later inleveren, extra gereden kilometers, haal- en brengservice, etc.
4. Indien de huurder de factuur niet binnen de afgesproken betalingstermijn heeft betaald en de huurder geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling,
dan kan de verhuurder de vordering uit handen geven.
5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die de verhuurder maakt om de vordering te incasseren komen voor rekening van de huurder.
6. Wanneer de huurder handelt vanuit beroep of bedrijf worden de incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
7. Is de huurder particulier dan worden de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 5. Kosten verbonden aan gebruik van het voertuig

1. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijvoorbeeld brandstof, tolgelden en parkeergelden voor rekening van de huurder,
tenzij anders afgesproken.
2. Bij aanvang van de huurperiode heeft het voertuig een volle tank, bij einde huurperiode levert de huurder het voertuig in met een volle tank, tenzij anders afgesproken.
3. Voor het aftanken van een voertuig door de verhuurder, brengt verhuurder de daadwerkelijke kosten voor de brandstof in rekening. Daarbovenop is de verhuurder
gerechtigd € 25,00 aan handelingskosten in rekening te brengen.
4. Wanneer het voertuig langer wordt gebruikt of later wordt teruggebracht dan vooraf is afgesproken of wanneer de verhuurder het voertuig niet op de afgesproken plaats
en tijdstip kan ophalen vanwege een oorzaak die aan de huurder kan worden toegerekend, is de verhuurder gerechtigd om voor de termijn van overschrijding een
vergoeding van 150% van de gebruikelijke huurprijs aan de huurder in rekening te brengen.

Artikel 6. Gebruik van het voertuig

1. De verhuurder verhuurt uitsluitend oudere voertuigen, zogeheten ‘young-/oldtimers’, voor recreatief of promotioneel gebruik. De voertuigen van verhuurder worden
goed onderhouden en verkeren – zeker gezien de leeftijd – in prima staat. De voertuigen voldoen aan de geldende technische eisen, maar wijken qua comfort en rij
eigenschappen af van hetgeen gangbaar is bij moderne voertuigen en het verkeer in de huidige tijd. Huurder dient hiermee bij het huren van een voertuig rekening te
houden.
2. Huurder is verplicht zich voor vertrek met het voertuig te legitimeren.
2
3. Huurder doet op verzoek van de verhuurder bij vertrek opgave van de reisbestemming.
4. Huurder realiseert zich dat het voertuig wat betreft snelheid en eigenschappen minder geschikt is voor gebruik op de autosnelweg. Partijen staat een recreatief gebruik
voor ogen en huurder is gehouden om waar mogelijk gebruik te maken van de secundaire wegen.
5. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan.
6. Huurder is verplicht erop toe te zien dat de verplichtingen en verboden van deze algemene voorwaarden door bestuurder, passagiers en andere bestuurders of gebruikers
van het voertuig worden nageleefd. Huurder is aansprakelijk voor alle gevolgen van gedragingen en nalaten van gebruikers en passagiers van het voertuig, ook indien deze
niet de instemming van huurder hadden.
7. Huurder is ervoor verantwoordelijk dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de gesteldheid die voor het besturen van het voertuig is vereist.
8. Personen dienen ten minste een jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs om het voertuig te mogen besturen, en leeftijd van 25 jaar te hebben bereikt voor de
aanvang van de huurperiode, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
9. Het is de huurder niet toegestaan meer mensen in, op of met het voertuig te vervoeren dan waarvoor de verhuurder toestemming heeft gegeven, daarbij zal de huurder in
geen geval het maximaal aantal volgens het kentekenbewijs toegestane aantal personen overschrijden.
10. Huurder dient ingeval van meerijdende kinderen te zorgen voor een degelijk kinderzitje. Een kind neemt in elk geval één beschikbare plaats in het voertuig in.
11. De verhuurder geeft voor vertrek een instructie aan de eerste bestuurder en meerijdende inzittenden.
12. De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de huurder die samenhangen met het gebruik van het voertuig
tijdens de huurperiode. Dit geldt tevens voor eigendommen die door huurder in een afgesloten (gedeelte van het) voertuig worden bewaard.
13. Het is de huurder alsmede eventuele andere bestuurders, gebruikers een passagiers ten strengste verboden in het voertuig te roken.
14. Alleen wanneer de huurder daartoe de geldende toeslag heeft betaald, is het toegestaan huisdieren in het voertuig te vervoeren. De huurder dient alle redelijke en
logische voorzorgsmaatregelen te nemen om eventuele beschadiging aan het voertuig door huisdieren te voorkomen.
15. Huurder dient (bij meerdaags verhuur) alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden en controleert met regelmaat het oliepeil.
16. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.
17. De verhuurder behoudt te allen tijde het recht om in geval van strijd met voorgaande bepalingen, het voertuig in te vorderen en/ of een of meer bestuurders verder
gebruik te ontzeggen.
18. Het is huurders niet anders dan met toestemming van de verhuurder toegestaan het voertuig door te verhuren aan derden.

Artikel 7. Waarborgsom

1. De waarborgsom bedraagt €500,- ongeacht de hoogte van het eigen risico.
2. Zodra de huurder al zijn verplichtingen jegens de verhuurder is nagekomen en de huurovereenkomst is geëindigd, wordt de waarborgsom onder inhouding van eventueel
door de huurder verschuldigde extra kosten teruggestort op de bankrekening van de huurder.
3. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.
4. Bijkomende kosten of onbetaalde facturen kunnen worden verrekend met de waarborgsom, maar hebben geen invloed op het eigen risico.

Artikel 8. Eigen risico

1. De huurder gaat akkoord met het geldende eigen risico. Standaard is het eigen risico €1250 per schadegeval. Het eigen risico kan door de huurder op verzoek worden
verlaagd naar €500 tegen betaling van 10% van de huurprijs en naar €250 tegen betaling van 15% van de huurprijs.
2. Het eigen risico voor de huurder is een brengschuld. In geval van schade of kosten waar de verhuurder overeenkomstig de huurovereenkomst of deze algemene
voorwaarden recht op heeft welke het bedrag van de betaalde waarborgsom overstijgen is de huurder, na overlegging van de eindafrekening, verplicht onmiddellijk het
volledige bedrag te voldoen.
3. Schades aan het voertuig, andere objecten en letselschade bij derden, die zijn ontstaan tijdens de huurperiode en waarvoor de verzekering van verhuurder dekking biedt,
kunnen op de huurder worden verhaald tot maximaal het overeengekomen eigen risico, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen van dwingende aard.
4. De verhuurder heeft het recht om onvoorziene kosten, die zijn veroorzaakt door de huurder, zoals bijvoorbeeld schade aan het voertuig of verkeerboetes, aan de huurder
in rekening te brengen.
5. Het eigen risico is de maximale aansprakelijkheid van de huurder voor schade per schadegeval, tenzij het voertuig niet is gebruikt overeenkomstig met deze algemene
voorwaarden, het toepasselijk recht of er sprake is van nalatigheid en of roekeloosheid.

Artikel 9. In geval van schade

1. Huurder is verplicht het voertuig in te leveren bij de verhuurder in dezelfde staat als bij vertrek, uiterlijk op de dag en het tijdstip zoals afgesproken in de
huurovereenkomst.
2. De schade wordt vastgesteld op basis van het verschil tussen de vastgelegde staat van het voertuig bij aanvang van de huurperiode en de vastgelegde staat van het
voertuig bij afsluiting van de huurperiode.
3. De huurder is aansprakelijk voor schade aan het voertuig ontstaan vanaf aanvang van de huurperiode tot het moment dat de verhuurder het voertuig in ontvangst heeft
genomen. Dit geldt ook als het voertuig op het moment van enige gebeurtenis niet door de huurder wordt bestuurd of beheerd.
4. Indien een door de verhuurder afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering
wordt verstrekt aan de verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.
5. De verhuurder heeft een degelijke inzittendenverzekering. Indien een gebruiker tijdens het gebruik van het voertuig schade of letsel oploopt heeft de huurder het recht
aanspraak te doen op deze verzekering.
6. Het is de huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken in geval van schade of een gebrek aan het voertuig als dit kan leiden tot verergering hiervan of tot
vermindering van de verkeersveiligheid.
7. Ingeval de schade niet eenvoudig of snel kan worden gerepareerd, spant de verhuurder zich in om een vervangend voertuig beschikbaar te stellen. Blijkt dit in redelijkheid
niet mogelijk, dan zal in onderling overleg worden besloten wat een redelijke oplossing is.
8. In geval van schade of enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is de huurder verplicht:
a. De verhuurder onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen
b. De instructies van de verhuurder op te volgen.
c. Gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan de verhuurder of diens verzekeraar te
verstrekken.
d. Binnen 24 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier te overleggen.
e. De verhuurder alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.

Artikel 10. Kosten van reparaties en schade

1. In geval van een defect aan het voertuig, of het vermoeden dat er iets aan het voertuig mankeert dient de huurder onmiddellijk contact op te nemen met de verhuurder.
2. De kosten van reparatiewerkzaamheden die tijdens de huurperiode noodzakelijk worden om veilig verder te kunnen rijden komen voor rekening van de verhuurder.
3. De verhuurder dient altijd toestemming te geven alvorens een reparatie plaatsvindt.
4. De kosten van de door de huurder betaalde reparatiewerkzaamheden worden door de verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een deugdelijk
bewijs van betaling vergoed.
5. Defecten aan het voertuig ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het voertuig worden door de verhuurder aangemerkt als schade en aan de huurder in rekening
gebracht.
6. Indien de huurder aansprakelijk is voor de kosten van de reparatie van het voertuig worden de kosten in rekening gebracht op basis van een offerte uitgebracht door een
door de verhuurder gekozen leverancier, garage, schadehersteller of anderszins.
7. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig te verhuren, is bepaald op het aantal dagen vermenigvuldigd met de huurprijs per dag.
8. Voor de tijd die gemoeid is met reiniging, reparatie, transport en schade-afhandeling rekent de verhuurder €60,- per uur.

Artikel 11. In geval van pech onderweg

1. In geval van pech onderweg levert de verhuurder of een door verhuurder ingeschakelde derde, zo nodig ter plaatse, technische assistentie, indien noodzakelijk.
2. Indien het voertuig tijdelijk onbruikbaar is door een oorzaak buiten de invloedsfeer van de huurder, komt de verhuurder de huurder als volgt tegemoet:
a. In geval van een huurperiode van een enkele dag ontvangt de huurder een tegoedbon ter waarde van de huurprijs.
b. Indien sprake is van een meerdaagse huurperiode stelt de verhuurder alles in het werk om de huurder binnen twee werkdagen te voorzien van passend
vervangend vervoer. De huurder ontvangt vanaf de derde werkdag totdat het voertuig is gerepareerd of de huurperiode is beëindigd een equivalente
uitkering in natura in de vorm van een tegoedbon.
3. De verhuurder is verantwoordelijk voor de kosten van de repatriëring van het voertuig indien het voertuig niet gerepareerd kan worden voor het einde van de
huurperiode.
4. Afsleep kosten van een niet door de verhuurder ingeschakeld bedrijf zijn voor rekening van de huurder.
5. In geval van pech op de autosnelweg zijn de mogelijkheden van de verhuurder tot repatriëring in eigen beheer beperkt. Indien een derde partij wordt ingeschakeld om het
voertuig af te slepen of te bergen komen de hiermee gemoeide kosten voor rekening van de huurder, tenzij de oorzaak van de pech niet aan de huurder kan worden
toegerekend.
6. Huurder zal in geval van pech of andere calamiteiten alle medewerking aan de verhuurder verlenen om ervoor te zorgen dat de verhuurder weer in het bezit van het
voertuig komt.

Artikel 12. Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

1. Voor rekening van huurder tijdens het gebruik van het voertuig, zijn alle sancties die van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat
bij aanvang van de huur al aanwezig was.
2. Door de autoriteiten aan de verhuurder in rekening gebrachte sancties kunnen tot 1 jaar na de verhuur in rekening worden gebracht bij de huurder. De verhuurder is
gerechtigd hierbij maximaal €50,- administratiekosten in rekening te brengen.
3. Tijdens het gebruik van het voertuig houdt de huurder zich aan de geldende wet en regelgeving van het land waar de huurder zich op dat moment bevindt. De huurder
onthoudt zich met name van ongeoorloofde toegang tot zogeheten milieuzones.

Artikel 13. Ontbinding van de huurovereenkomst

1. Wanneer het gereserveerde voertuig onverhoopt niet beschikbaar is, is de huurder gerechtigd de huur te ontbinden, tenzij de verhuurder een vergelijkbaar alternatief
voertuig kan aanbieden.
2. De huurder heeft geen recht de huurovereenkomst te ontbinden wanneer de kleur van het voertuig afwijkt van de kleur die is vertoond op foto of videomateriaal vertrekt
door de verhuurder.
3. De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst te ontbinden wanneer het voor de verhuurder onmogelijk blijkt het voertuig op de afgesproken plaats en datum te
leveren dan wel op te halen.
4. De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen,
als blijkt dat:
1. de huurder een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
2. tijdens de huurperiode feiten of omstandigheden aan het daglicht komen, op grond waarvan de verhuurder de huurovereenkomst niet zou zijn aangegaan,
mocht verhuurder hiervan op de hoogte zijn geweest ten tijde van het aangaan van de huurovereenkomst;
3. Het faillissement van de huurder is aangevraagd of de huurder in surseance van betaling verkeert.
5. Ontbinding van de huur laat onverlet dat de verhuurder recht heeft op volledige vergoeding van kosten en schade voortvloeiend uit de omstandigheden.
6. De verhuurder is gerechtigd om de huurovereenkomst te annuleren indien er zich situatie(s) voordoen buiten de invloedssfeer van de verhuurder die beschikbaarstelling
van het voertuig verhinderen. De huurder heeft in dat geval recht op geld terug maar kan geen aanspraak op schadevergoeding laten gelden.
7. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te annuleren of te ontbinden indien er sprake is van dermate slechte weersomstandigheden, dat de verhuurder het naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet veilig acht om de huurder met het object de weg op te laten gaan.

Artikel 14. Gebruik van de leenauto bij haal en breng service

1. Op verzoek brengt de verhuurder de gehuurde voertuigen op locatie. In verband met overwegend logistieke en financiële voordelen kan de huurder een zogenaamde
leenauto tijdelijk ter beschikking stellen aan de verhuurder.
2. Bij schade aan de leenauto geldt een maximale aansprakelijkheid voor de verhuurder van €500.
3. De huurder dient een goed functionerende leenauto aan te bieden die voldoet aan alle wettelijke eisen waarmee veilig en met voldoende brandstof van of naar de
afgesproken bestemming kan worden gereden.
4. Tijdens het aannemen van de leenauto lopen beide partijen het voertuig na op eventuele schades. De staat van de leenauto wordt vermeld op een intakeformulier dat
door de huurder en verhuurder getekend wordt.
5. De huurder is verantwoordelijk voor een duidelijke instructie te geven over de werking van de leenauto.
6. De verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van in de leenauto aanwezige eigendommen.
7. De verhuurder gebruikt de leenauto om deze te verplaatsen over het afgesproken traject.
8. Het is de verhuurder toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de stand van de stoel en spiegel(s), voor zover noodzakelijk voor veilig gebruik van de leenauto.
9. Van overheidswege opgelegde sancties tijdens het gebruik van het voertuig worden door de verhuurder aan de huurder vergoed tenzij het verband houdt met een defect
dat bij overdracht al aanwezig was.

Artikel 15. (Buitenlandse) reizen, arrangementen en routes

1. De verhuurder is geen touroperator (art. 7:500 BW) noch reisorganisator, maar een verhuurder van voertuigen die bemiddelt bij het boeken van of het maken van
reserveringen voor accommodaties en overige toeristische diensten.
2. Bij voertuigen die door de verhuurder worden ingehuurd bij derden gelden mogelijk andere voorwaarden.
3. Bij eventuele tekortkomingen, conflicten of andere onregelmatigheden in, bij of door derden als pensions, hotels, transportmaatschappijen of andere leveranciers die
arrangementen van de verhuurder completeren of mogelijk maken zijn de algemene voorwaarden van deze organisaties van toepassing.
4. Indien met het voertuig een buitenlandse reis wordt ondernomen is de huurder zelf verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de benodigde reisdocumenten.
5. De reisduur wordt in hele dagen vermeld. De dagen van vertrek en aankomst worden daarbij meegeteld ongeacht het tijdstip daarvan.
6. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enig nadeel dat de huurder ondervindt door fouten of onvolledigheden in de door de verhuurder beschikbaar gestelde
routebeschrijvingen.
7. De verhuurder is niet aansprakelijk indien inschattingen betreft afstanden, aankomst- en rijtijden en kosten onjuist blijken te zijn.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

1. Aan de huurder verstrekte documenten als routekaarten, routeboeken en andere (route)beschrijvingen zijn eigendom van de verhuurder en mogen niet aan derden
worden verstrekt of door huurder worden gekopieerd.
2. Indien de huurder door de verhuurder verstrekte documenten, waarvan het auteursrecht aan verhuurder toebehoort, kopieert en/of gebruikt voor commercieel belang is
de verhuurder gerechtigd hiervoor tot €2500,- per document in rekening te brengen.
3. Verhuurder verstrekt aan de verhuurder de gebruiksrechten ten aanzien van door de huurder verstrekte foto’s of reisverslagen die tijdens de huur van het voertuig zijn
gemaakt, zonder dat hier een vergoeding tegenover staat, zodat de huurder deze foto’s en reisverslagen kan aanwenden voor promotionele doeleinden, waaronder
plaatsing op websites van verhuurder.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

1. De verhuurder is deugdelijk en adequaat verzekerd voor schade aan de voertuigen, inzittenden en hun bagage. In het onverhoopte geval van pech, waaronder defecten en
storingen aan het voertuig, komt de verhuurder de huurder tegemoet als omschreven in artikel 11 van deze voorwaarden. Hiermee voldoet verhuurder in dergelijke
gevallen volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, zonder daarmee tot enige aanvullende schadevergoeding gehouden te zijn.
2. De verhuurder kan uitsluitend worden aangesproken in geval van een toerekenbare tekortkoming. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot vergoeding van directe schade
tot maximaal het bedrag van de huurovereenkomst. De aansprakelijkheid van de verhuurder is in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor de verzekering
van de verhuurder in het desbetreffende geval dekking biedt.
3. Er is uitsluitend sprake van een toerekenbare tekortkoming van de verhuurder indien er bij de uitvoering van de overeenkomst geen sprake is van het genot dat van het
verhuurde voertuig mag worden verwacht en daarbij geen sprake is van overmacht aan de zijde van verhuurder.
4. Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, letselschade, gederfde vakantievreugde, kosten van overnachtingen
en reiskosten is uitgesloten.
5. De huurder dient zelf een reisverzekering af te sluiten voor onvoorziene kosten, waaronder pech of een ongeval.
6. Indien de huurder toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de verhuurder dan is de huurder aansprakelijk voor alle schade die de
verhuurder daardoor lijdt.

Artikel 18. Overmacht

1. Verhuurder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens huurder, indien verhuurder:
Daartoe gehinderd wordt als gevolg van enige van buiten komende oorzaak, voorzien of niet-voorzien, waarop verhuurder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
verhuurder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt verstaan een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van verhuurder komt, waaronder: een epidemie of pandemie, een tekort aan personeel in de
vervanging waarvan verhuurder niet op korte termijn kan voorzien, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlogen, stremmingen in het vervoer, stakingen,
netwerkaanvallen zoals SYN floods of (distributed) denial-of- serviceaanvallen, bedrijfsstoornissen, brand, overstroming, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in
staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van verhuurder kan worden gevergd.
2. Verhuurder kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, waarmee tevens de betalingsverplichtingen van
huurder worden opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
3. Voor zover verhuurder ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk een verplichting uit de overeenkomst is nagekomen of deze tijdens de periode van overmacht zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verhuurder gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Huurder is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op iedere huurovereenkomst tussen de verhuurder en de huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen naar aanleiding van de huurovereenkomst dan wel geschillen die daaruit voortvloeien en met de overeenkomst samenhangen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar verhuurder haar statutaire zetel of vestigingsplaats heeft, tenzij een wettelijke bepaling van dwingend recht zich hiertegen verzet.